وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری ناحیه دو

مجید حاجی عبدالمجید

سمت

شهردار ناحیه دو

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با ناحیه تلفن :96022452 فکس :96090467 پست الکترونیک :