وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

اداره برنامه و بودجه

سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

سمت

رئیس اداره برنامه وبودجه

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زیر مجموعه ها

ارتباط با اداره تلفن : فکس : پست الکترونیک :