وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

حمیده محمدزاده تیتکانلو

سمت

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره برنامه و بودجه

اداره تشکیلات و بهبود روشها

اداره پایش و ارزیابی عملکرد

ارتباط با معاونت تلفن :96022400 فکس :96090467 پست الکترونیک :