وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت شهرسازی و معماری

علیرضا بهرامی

سمت

معاون شهرسازی و معماری

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زیر مجموعه ها

قسمت صدور پروانه

قسمت بازرسی و نظارت فنی

قسمت بازدید فنی

اداره اجرای احکام

اداره حریم

ارتباط با معاونت تلفن :96022050 فکس :96090467 پست الکترونیک :