وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ساویز برزیگر

سمت

معاون مالی و اقتصاد شهری

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها

اداره حسابداری

اداره درآمد

واحد پشتیبانی و تدارکات

واحد بهای تمام شده

ارتباط با معاونت تلفن :96022300 فکس :96090467 پست الکترونیک :