وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ساویز برزیگر

سمت

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها

اداره حسابداری

اداره درآمد

واحد پشتیبانی و تدارکات

واحد بهای تمام شده

ارتباط با معاونت تلفن :96022300 فکس :96090467 پست الکترونیک :