وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

09/17/2019 - سه شنبه 26 شهريور 1398

معاونت توسعه منابع انسانی

علی کرم پور حقیقی

سمت

معاون توسعه منابع انسانی

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکترا صنایع گرایش سیستم های اقتصادی - اجتماعی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

ارتباط با معاونت تلفن :96022800 فکس :96090467 پست الکترونیک :