وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت توسعه منابع انسانی

علی کرم پور حقیقی

سمت

معاون توسعه منابع انسانی

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکترا صنایع گرایش سیستم های اقتصادی - اجتماعی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

زیر مجموعه ها

امور اداری و کارگزینی

اداره آموزش

واحد امور رفاهی

واحد امور ایثارگران

ارتباط با معاونت تلفن :96022200 فکس :96090467 پست الکترونیک :