وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

چشم انداز توسعه

New Page 1 یكی از پیشنهادات نظری ارائه شده درباره شهرسازی اینده منشوری است تحت عنوان منشور ۲۰۰۰ (بیانیه طراحی شهری برای قرن آینده) توسط عده ای از اندیشمندان تصویب شد. این منشور ضمن بررسی و نقد آنچه كه در طی قرن بیستم در شهر و شهرسازی به وقوع پیوسته به پیش بینی آینده پرداخته است .

این منشور هفت اصل را جهت بهبود وضع و دگرگونی (تجدید شهرها) در شهرهای كنونی پیشنهاد می نماید :
 

اصل اول :
مكانهای شهری باید نقش مثبت و سازنده ای را در زندگی ساكنان شهرها داشته باشند .

اصل دوم :
شهرنشینی باید با نظامهای طبیعی موزون و هماهنگ باشد .

اصل سوم :
هر شهر باید شخصیت و هویت خاص و بارز خود را داشته باشد .

اصل چهارم :
فرم شهری جدید باید جوابگوی نیازها و رفتارهای متحول جامعه باشد .

اصل پنجم :
وسایل نقلیه باید متنوع و فراگیر باشد .

اصل ششم :
فرایند ساختن و بازسازی میتواند اشكال مختلفی داشته باشد و گروههای ذینفع زیادی را در بر گیرد .

اصل هفتم :
پیدا كردن استفاده های جدید برای ساختمانها و احیاء مناطق شهری موجود به همان اندازه ایجاد مناطق جدید دارای اهمیت است .

آنچه كه امروزه در تحولات كالبدی شهر تهران مشاهده می گردد بیانگر فاصله داشتن از این اصول است. رشد روزافزون جمعیتی ، گستردگی جغرافیایی، تنوع قومی، رشد ناموزون و ناهماهنگ و … بازتابی گسترده در تحولات كالبدی شهر تهران ایجاد نموده است .

امیدواریم اینك كه بزرگترین و وسیعترین توسعه شهری و زیست محیطی متصل به تهران تحت عنوان «شهرداری منطقه ۲۲» با هدف رفع كمبود فضاهای خدماتی حوزه غرب تهران و جابجایی بخشی از جمعیت ساكن دربافتهای فرسوده تهران مركزی و نیز اسكان بخشی از جمعیت سرریز شهر تهران در حال انجام است، با تبعیت از اصول یاد شده و با تكیه بر الطاف الهی و همت بلند متخصصین داخلی و پشتیبانی مسئولین امر و تلاش وافر كاركنان این منطقه ، سرانجامی نیكو و خوش یابد.