وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

اهداف ایجاد منطقه

New Page 2

منطقه ۲۲ به عنوان قطب علمی - تحقیقاتی
منطقه ۲۲ با دارا بودن مراکز علمی و پژوهشی به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی غرب تهران مطرح است. مجموعه دستگا ههای اجرایی مستقر در منطقه ۲۲ مشتمل بر نمایندگی مراکز مختلف اجرایی و علمی دولتی است که دانشگاه های علامه طباطبایی، پیام نور و علوم انتظامی، پژوهشگاه فنی مهندسی زیست فناوری، پژوهشگاه پلیمر، دانشکده ژنتیک، داروسازی آترا، پژوهشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعتی شریف شامل ده ها دانشکده از جمله دانشکده های گاز، نفت و پتروشیمی، باغ ملی گیاه شناسی و اداره آب و فاضلاب منطقه از آن جمله هستند. در دو سال اخیر سعی شده است با برگزاری کارگروهای مختلف بین شهرداری و سازمان های دیگری که در عمران منطقه نقش دارند، یکپارچگی و هماهنگی بیشتری برای مدیریت منطقه حاصل شود.

منطقه ۲۲ ، قطب تفریحی- گردشگری تهران
منطقه ۲۲ ، داری ویژگی هایی است که از بس یاری دیدگاه ها آن را کاملاً متمایز می سازد. این موضوعات علی الخصوص در چند سال اخیرهنگام برنامه ریزی، طراحی، بررسی یا اجرای طرح ها همواره مد نظرمدیریت شهری قرار داشته است. مسائل منطقه ۲۲ در چارچوب متعارف مناطق تهران نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد. چرا که طبعا نتیجه معکوس می دهد. برای مثال مدیریت جمعیت ساکن و شناور منطقه در سال های آتی، حریم منطقه از شمال و غرب، حوزه های پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی و ناحیه ویژه گردشگری که شامل پارک چیتگر و دریاچه به عنوان قلب آبی منطقه موضوعاتی مهم تلقی می گردند.
طبق بررسی های مش اور معمار و شهرساز منطقه ۲۲ در افق ۱۴۰۰ جمعیت ساکن منطقه ۵۰۰.۰۰۰ نفر پیش بینی شده است و جمعیت شناور منطق ه در روزهای تعطیل ۴۵۰.۰۰۰ نفر پیش بینی ش ده است. برنامه ریزی و مدیریت برای خدمات رسانی و پاس خگویی به این جمعیت در سال های آتی در دستور کار مدیریت شهری از سال ۱۳۹۰ قرار گرفت.
جایگاه منطقه ۲۲ در سازمان فضایی پیشنهادی طرح جامع در این طرح به منظور تمركززدایی از مرکز شهر و تعدیل نظام شعاعی در ساختار فعلی شهر، با پالایش مرکز اصلی آن و افزایش چشم گیر سهم نظام شبکه ای در ساختار شهر با توزیع مرکزیت و استقرار نظام سلسله مراتبی مطلوب، شبکه ای از مراکز درسطوح و مقیاس مختلف برای تهران و تا افق طرح، سامان یافته و تجهیز می شوند. از این رو در این طرح برای منطقه ۲۲ نقش "مرکز گردش گری و خدمات مجموعه شهری تهران" در نظر گرفته شده است.

منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی
توسعه منطقه ۲۲ ، مقارن با تعریف و اجرای پروژه های بسیار مهم درمانی، آموزشی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی و سایر کاربری هایی که همه لازم الاجرا هستند و تأمین خدمات ویژه به شهروندان را به عهده دار می باشند، از طرفی اشتغال و بکارگیری از توان و تخصص های مختلف را در پی دارند. تبدیل منطقه ۲۲ به قطب گردشگری شهر تهران نیازمند فعالیت های متنوع و خدمات گسترده ای است که به تبع تأمین فضای مناسب و مطلوب برای تفرج و تفریح شهروندان تهران رونق اقتصادی ویژهای در منطقه و شهر ایجاد می نماید.
رفت وآمد شهروندان و مراجعات متعدد جهت استفاده از خدمات عمومی موجود در س طح منطقه ۲۲ جمعیت شناور قابل توجهی را به منطقه ۲۲ گسیل می دارد و قطعاً وجود چنین پتانسیل و توانمندی در منطقه، می تواند این موقعیت جغرافیایی را به قطب بزرگ اقتصادی تبدیل نماید.
تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی و بخش دولتی به سرمایه گذاری در منطقه ۲۲ مشهود و روزافزون است و این ویژگی خاص می تواند رونق روزافزون منطقه را دو چندان نماید و به این مهم دسترسی های آسان و متعدد و شبکه های بزرگراهی مختلف و موقعیت جغرافیایی منطقه بعنوان یکی از مبادی ورودی و خروجی شهر تهران نیز اضافه می گردد که مجموعاً کلیه امکانات و ویژگی های این منطقه دست در دست هم نهاده اند تا منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی شهر تهران گردد.