وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

اداره آموزش

اسلاام قراشی

سمت

رئیس اداره آموزش

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

زیر مجموعه ها

ارتباط با اداره تلفن : 96022240 فکس : 44740224 پست الکترونیک :amoozesh@tehran.ir