وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

اداره روابط عمومی

علیرضا خامسیان

سمت

رئیس اداره روابط عمومی

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد علوم سیاسی

ارتباط با معاونت تلفن :۴۴۷۱۴۳۳۳-۴۴۷۳۱۵۸۴ فکس :۴۴۷۳۱۵۹۹ پست الکترونیک : mantaghe۲۲@gmail.com