وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

اداره روابط عمومی

علیرضا خامسیان

سمت

رئیس اداره روابط عمومی

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد علوم سیاسی

ارتباط با معاونت تلفن :۴۴۷۱۴۳۳۳-۴۴۷۳۱۵۸۴ فکس :۴۴۷۳۱۵۹۹ پست الکترونیک : mantaghe۲۲@gmail.com