New Page 5


New Page 1 New Page 1
شهردار منطقه 


قاسم مولایی، معرفی بشتر ...

شهرداری منطقه ۲۲، بعنوان قطب تفریحی گردشگری تهران با تامین زیر ساختهای ویژه گردشگری با کاربری منطقه ای، فرا منطقه ای و حتی ملی همپای دیگر مناطق پایتخت بوده و سعی در تامین همزمان سرانه ها و  زیرساختهای مورد نیاز شهروندان بمنظور جلب رضایت آنها داشته است.  ادامه>>