09/05/2015 - شنبه 14 شهريور 1394
New Page 3
آدرس و شماره تلفن های ساختمان ها و مجموعه های تحت پوشش شهرداری منطقه ۲۲
آدرس مکاتبه پستی : تهران، دهکده المپیک، انتهای اتوبان همت غرب، شمال شهرک شهید باقری، ساختمان شماره یک شهرداری منطقه ۲۲
صندوق پستی : ۱۱۸-۱۴۹۶۵
نام محل تلفن آدرس
ساختمان شماره یک ۴۴۷۰۸۲۹۰
۴۴۷۳۱۱۰۷
۴۴۷۳۱۱۴۹
۴۴۷۳۱۱۵۸
۴۴۷۲۴۹۸۸
انتهای اتوبان همت غرب،شمال شهرک شهید باقری، ساختمان مرکزی
ساختمان شماره ۲ (فنی عمرانی) ۴۴۷۰۱۰۱۸ میدان اتریش، خیابان بنفشه نهم شمالی بیت میدان اتریش و خیابان کاج، ساختمان فنی و عمرانی
ساختمان اجتماعی و فرهنگی ۴۴۷۵۵۱۷۸
۴۴۷۵۵۱۶۳-۷۶
۴۴۷۵۵۱۵۷-۶۰
۴۴۷۵۵۱۴۱
میدان امیر کبیر خیابان امیر کبیر بلوار گلها یاس ششم انتهای خیابان طوبی ساختمان تسنیم
ناحیه یک ۴۴۷۲۲۶۲۷
۴۴۷۲۸۱۸۵
۴۴۷۵۲۴۲۶
۴۴۷۵۲۴۷۱
بلوار چشمه غربی، جنب پمپ CNG (جنب فروشگاه شهروند)
ناحیه ۲ ۴۴۷۳۴۴۴۴ خیابان کوهک، خیابان نسیم ۵
ناحیه ۳ ۵-۴۴۹۹۰۸۰۳
۴۴۹۹۰۸۰۸
کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج، جنب پمپ تقلیل فشار گاز، خیابان کرمانشاه
ناحیه ۴ ۴۴۷۳۱۱۱۱
۴۴۷۳۲۲۱۱
انتهای بزرگراه همت غرب، به سمت آزادشهر، خیابان شهید میرکمالی
ساختمان سالن اجتماعات ۴۴۷۰۷۶۷۳ پارک چیتگر، فاز یک غربی، خیابان گلستان، میدان بهار
ساختمان آزادشهر مرکز کارآفرینی ۴۰-۴۴۱۹۱۵۳۰ اتوبان تهران کرج، از شرق به غرب ورودی پیکانشهر آزادشهر جنب میدان میوه تره بار کتابخانه داخل پارک
معاونت امور شهری و فضای سبز ۴۴۷۵۷۵۰۱-۲ دهکده المپیک، جنب سینما دهکده المپیک
ساختمان بازیافت ۴۴۹۸۸۲۰۲ -
ساختمان فضای سبز چیتگر ۴۴۷۰۷۶۷۵
۴۴۷۰۵۵۸۸
پارک جنگلی چیتگر، فاز شرقی، خیابان سرو (آزادراه تهران کرج، بعد از درب شماره ۲، دفتر فضای سبز)
ساختمان دفتر مجتمع چیتگر ۴۴۷۰۵۷۷۷
۴۴۷۰۵۹۹۹
پارک جنگلی چیتگر، فاز شرقی، نرسیده به پاسگاه نیروی انتظامی
ساختمان باشگاه الغدیر ۴۴۷۱۳۲۳۰ شمال شهرک چشمه، روبروی شهروند زیبادشت
ساختمان ستاد بحران ۷-۴۴۷۵۱۷۷۶ اتوبان تهران کرج ، بلوار شهید محمود پوری (کوهک)، انتهای خیابان نسیم ۱۶
تلفن های روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲ : ۴۴۷۳۱۵۸۴- ۴۴۷۱۴۳۳۳
شماره تلفن سامانه مدیریت شهری : ۱۳۷
شماره تلفن سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران : ۱۸۸۸

شماره تلفن های منطقه ۲۲ به تفکیک معاونت 

نام معاونت

اداره

واحد

خط مستقیم

داخلی

فکس

حوزه شهردار

دفتر شهردار

دفتر شهردار

۴۴7۳۰۰۰۲ - ۴۴7۰979۱

۲۰۳ - ۲۰۱

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

مشاور عالی شهردار

۴۴7۳۱۰۵۰

۲۱9

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

مشاور شهردار

۴۴7۴۰۱۳۵

۲۶۴ - ۲۲۱

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

آبدارخانه شهردار

 

۲۵۴

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

سالن اجتماعات

۴۴7۰7۶7۳

 

 

حوزه شهردار

دفتر قائم مقام

دفتر قائم مقام

۴۴7۳۰۲۵۳ - ۴۴7۳۰۲۵۴

۲۰7

 

حوزه شهردار

بازرسی

بازرسی

۴۴7۳۰۸۵۲ - ۴۴7۳۰۲۵۵

۲۸۰

 

حوزه شهردار

حراست

حراست

۴۴7۲9۶۲9 - ۴۴7۲9۶۴۶

۲۰۰ - ۲۴9

 

حوزه شهردار

بسیج

بسیج

۴۴7۳۱۵97

۲۴۴ - ۲۴۵

 

حوزه شهردار

ستاد بحران

ستاد بحران

۴۴7۵۱77۶ - ۴۴7۵۱777

 

 

حوزه شهردار

مشارکت ها

مشارکتها

۴۴7۳۱۰۱۲ - ۴۴7۳۰۲۶۰

۲۸۲

 

حوزه شهردار

ایثارگران

ایثارگران

۴۴7۲۵۰۱۱

۲۳۳

 

حوزه شهردار

اجرائیات

اجرائیات

۴۴7۲9۶۲۵

۲۳۴

 

حوزه شهردار

روابط عمومی

روابط عمومی

۴۴7۳۱۵۸۴ - ۴۴7۱۴۳۳۳

۲9۱

 

حوزه شهردار

روابط عمومی

طرح تکریم

 

۳۰۱

 

حوزه شهردار

حقوقی

رئیس حقوقی

۴۴7۲9۶۲۱

۲9۴

 

حوزه شهردار

حقوقی

کارشناسان حقوقی

۴۴7۳۰۱79 - ۴۴7۳۰9۰۱

۲9۸ - ۲97

 

حوزه شهردار

دبیرخانه

رئیس دبیرخانه

 

۲7۲

 

حوزه شهردار

دبیرخانه

فکس دبیرخانه

۴۴7۰۶۰7۸

۲۸9

 

حوزه شهردار

املاک

رئیس املاک

۴۴7۳۰۸۸۲

۲۸۵

 

حوزه شهردار

املاک

مطالبات اجرایی بر درآمد املاک

۴۴7۳۳۸۸۸

۲۱۶

 

حوزه شهردار

املاک

تعیین وضعیت املاک

۴۴7۳۰۱9۰

۲۵۱

 

حوزه شهردار

جی آی اس

GPS

۴۴7۳۰7۴۱

۲۲۰ - ۲9۰

 

حوزه شهردار

جی پی اس

GIS

۴۴7۳۰۸۵۳

۲۶۸

 

معاونت شهرسازی

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴7۱7۰۶۵ - ۴۴7۳۰97۲

۲۰۵

 

معاونت شهرسازی

صدور پروانه

صدور پروانه

۴۴7۲7۳۱۴

 

 

معاونت شهرسازی

اجرای احکام

اجرای احکام

۴۴7۳۰۸۶۱

۳۰۸

 

معاونت شهرسازی

کمیسیون زیر ساخت

کمیسیون زیر ساخت

۴۴7۰۶۰77

 

 

معاونت شهرسازی

طرح تفضیلی وبروکف

طرح تفضیلی وبروکف

۴۴7۳۰7۳7

۲۵9

 

معاونت شهرسازی

طراحی شهری

طراحی شهری

۴۴7۳۰۸۴9

۲۰۸

 

معاونت شهرسازی

نظارت فنی

نظارت فنی

۴۴7۳۰7۲۶

۲۵۲

 

معاونت شهرسازی

بایگانی شهرسازی

بایگانی شهرسازی

 

۳۰7

 

معاونت شهرسازی

بررسی خلاف و بازرسی فنی

بررسی خلاف و بازرسی فنی

۴۴7۲۱۲۲۵

۲79

 

معاونت مالی اداری

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴7۱۶۶۲۰

۲۰۴

۴۴7۳۰۲۵۲

معاونت مالی اداری

حسابداری

ممیز مالی

۴۴7۲۳9۳۰

۲۳9

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

رئیس حسابداری

۴۴7۲9۶۳۸

۲۲۶

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

صدور چک

۴۴7۳۱۵۸۸

۲۱۸ - ۲۱۳

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

حقوق ودستمزد

۴۴7۳۰۲۴7

۲۱۴

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

دبیرخانه حسابداری

 

۲۱۸

 

معاونت مالی اداری

قراردادها

قراردادها

۴۴7۲۴۵۴۲

۲۱۰

 

معاونت مالی اداری

قراردادها

قراردادها (صورت وضعیت)

۴۴7۳۰۸۸۱

۲۲۲ - ۲۸7

 

معاونت مالی اداری

درآمد

رئیس درامد

۴۴7۳۱۵۸۶

۲۶۲

 

معاونت مالی اداری

درآمد

اداره درامد

۴۴7۳۰۲۴۵

۲۴۸

 

معاونت مالی اداری

درآمد

درآمدونوسازی

 

۲۶۳

 

معاونت مالی اداری

درآمد

کسب وپیشه

 

۲۶۱

 

معاونت مالی اداری

تدارکات

رئیس تدارکات

۴۴7۴۰۱۳۳

۲۲9

 

معاونت مالی اداری

تدارکات

کارپردازان تدارکات

۴۴7۳۰۸۶۴

 

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس اموراداری

۴۴7۳۰۸۸۳

۲۳۰

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس خدمات

۴۴7۳۴9۸۳

۳۰۰

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس کارگزینی

۴۴7۱۶۶۲۲

۲۳۵

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس رفاه

۴۴7۳۱۱۵۱

۲۴7

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

واحد رفاه

۴۴7۳۰7۴۰

 

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

ماشین نویسی

۴۴7۳۰۲۴۴

۲7۱

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

حضوروغیاب

 

۳۱۸

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

بایگانی اموراداری

 

۲7۴

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

انبا رتاسیسات

۴۴7۳۱۱۵۸

۲۳۲

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رستوران

۴۴7۳۰۲۵9

۳۳۳

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

ارایشگاه

 

۲۰9

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس موتوری

۴۴7۳۰9۰۲

۳۰۵

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

دفترموتوری

۴۴7۳۱۰۶۰

۲۴۲

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

موتوری (ماشین سنگین)

۴۴7۵7779

 

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

تاسیسات

۴۴7۴۰۵۶۵

۲۴۰

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

تلفنخانه

۴۴7۳۱۱۴9 - ۴۴7۳۱۱۰7 - ۴۴7۳۱۱۵۸ - ۴۴7۲۴9۸۸

9

 

معاونت امور شهری

امورشهری

امورشهری

۴۴7۵7۵۰۲

 

 

معاونت امور شهری

دفتر خدمات شهری

دفتر خدمات شهری

۴۴7۵۵۳۰۰

 

 

معاونت امور شهری

دفتر فنی

دفتر فنی

۴۴7۵7۵۰۶

 

 

معاونت امور شهری

کلینیک گل و گیاه

کلینیک گل و گیاه

۴۴7۲۸۰۰۴ - ۴۴7۲۸۰۰۳

 

 

معاونت امور شهری

بازیافت

بازیافت

۴۴9۸۸۲۰۳ - ۴۴99۱۴7۸

 

 

معاونت امور شهری

مسیلها وقنوات

مسیلها وقنوات

۴۴7۲۸۰۰۱

 

 

معاونت امور شهری

فضای سبز

فضای سبز

۴۴7۰۵۵99 - ۴۴7۰7۶7۵

 

 

معاونت ترافیک

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴7۳۰۸۰۵

۲۰۲

 

معاونت ترافیک

فنی ومهندسی

فنی ومهندسی

۴۴7۳۰۱۰۳

۲۴۶

 

معاونت ترافیک

امور ترافیک

امور ترافیک

۴۴7۲9۲۲۲

۲۴۶

 

معاونت ترافیک

امور ایمنی

امور ایمنی

۴۴7۱۵۲۶۵

۲۲7

 

معاونت ترافیک

کمیسیون پروفیلها

کمیسیون پروفیلها

۴۴7۱۵۲۶۵

۲۵۵

 

معاونت ترافیک

اتوبوس رانی

اتوبوس رانی

۴۴7۲۴۲۲۰

۲۵۶

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴7۳۰۲۴9 - ۴۴7۳۰۲۵۰ - ۴۴7۳۰۲۵۱ -

۲7۵

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره برنامه وبودجه

اداره برنامه وبودجه

۴۴7۳۰۲۶۱

۲۳۸

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

جانشین حوزه

جانشین حوزه

۴۴7۲۴۴۸۴

 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

IMS

IMS

۴۴7۱7۰۶۳

۲۲۵

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

HSE

HSE

۴۴7۱7۰۶۳

۲۲۵

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اعتبارت

اعتبارت

۴۴7۲۴۵۱9

۲۶۶

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

تشکیلات وآموزش

تشکیلات وآموزش

۴۴7۳۰۸۸۴

۲۸۳

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

کنترل پروژه

کنترل پروژه

۴۴7۲۴۵97

۲۳۸

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

امار و اطلاعات

امار و اطلاعات

۴۴7۲۴۵79

۲77

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

رئیس اداره

۴۴7۰۲97۵

۲۶9

۴۴7۳۰۸۰۳

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

واحد سایت

۴۴7۳۰7۴۲

۲7۰

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

واحد سایت

۴۴7۳۰7۴۴

۲7۳

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

واحد اینترنت

۴۴7۲9۶۴۲

۲۱7

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴7۵۵۱۵9 - ۴۴7۵۵۱۵۸

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره سلامت

اداره سلامت

۴۴7۵۵۱۶۰

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

شورایاری

شورایاری

۴۴7۵۵۱۶۳

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

کمپ بانوان

کمپ بانوان

۴۴۱۸۰9۰۳

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اسیبهای اجتماعی

اسیبهای اجتماعی

۴۴7۵۵۱7۴

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

امور بانوان

امور بانوان

۴۴7۵۵۱7۰

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

۴۴7۵۵۱7۲

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

نگهبانی

نگهبانی

۴۴7۵۵۱۶۵

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

سامانه کارگری

سامانه کارگری

۴۴7۲۸۰۰۵

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشکاه امام علی

دانشکاه امام علی

۴۴7۵۵۱7۵

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

موزه شهدا

موزه شهدا

۴۴7۲99۲7

 

 

معاونت فنی و عمران

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴7۵۲۲۲9

۶۰۵

 

معاونت فنی و عمران

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴7۰۱۱۶۴

۶۰۱

 

معاونت فنی و عمران

تلفنخانه

تلفنخانه

۴۴7۰۱۱۶۴ - ۴۴7۱۶۶۶۳ - ۴۴7۱۶۶۶۴ -

۱۲۰ - ۱۰۲

 

معاونت فنی و عمران

گزینش

گزینش

۴۴7۱۵۲۶۱

 

 

معاونت فنی و عمران

کارگاه فنی عمران

کارگاه فنی عمران

۴۴7۳۲۱7۶

 

 

معاونت فنی و عمران

تعمیرگاه موتوری

تعمیرگاه موتوری

۴۴7۳77۸۵

 

 

معاونت فنی و عمران

فضای سبز

فضای سبز

۴۴7۰۵۵99 - ۴۴7۰۵۵99

 

 

معاونت فنی و عمران

مجتمع فرهنگی چیتگر

مجتمع فرهنگی چیتگر

۴۴7۱۵۵۵9 - ۴۴7۲۵۰۵۲

 

 

ناحیه۱

دفتر شهردار

دفتر شهردار

۴۴7۲۸۱۸۴

 

 

ناحیه۱

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴7۲۸۱۸۵

 

 

ناحیه۱

مالی اداری

مالی اداری

۴۴7۰۳۵۵۵

 

 

ناحیه۱

فوریتها

فوریتها

۴۴7۲۶۳۸۳

 

 

ناحیه۱

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴7۲۲۶۲7

 

 

ناحیه۲

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴7۳۵۵۵۵ - ۴۴7۳۴۴۴۴

 

 

ناحیه۲

امورمالی

امورمالی

۴۴7۳۸۵۸۵

 

 

ناحیه۲

فوریتها

فوریتها

۴۴7۲7۶۵۶

 

 

ناحیه۲

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴7۲99۱۰

 

 

ناحیه۳

شهردارناحیه

شهردارناحیه

۴۴9۸۱۰7۶

 

 

ناحیه۳

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴99۰۸۰۸ - ۴۴9۸۱۰9۲

 

 

ناحیه۳

مالی اداری

مالی اداری

۴۴99۰۸۰۵

 

 

ناحیه۳

فوریتها

فوریتها

۴۴99۰۸۵7

 

 

ناحیه۳

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴9۸۱۰9۳

 

 

ناحیه۴

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴7۳۲۲۱۱ - ۴۴7۲۱۱۱۱

 

 

ناحیه۴

مالی اداری

مالی اداری

۴۴7۰۰۰7۴

 

 

ناحیه۴

فوریتها

فوریتها

۴۴7۳۲۱79

 

 

ناحیه۴

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴7۳۲۱7۸

 

 

متفرقه

انبارفراست

انبارفراست

۴۴7۲۴۴7۵

 

 

متفرقه

بانک تجارت

بانک تجارت

۴۴7۱۴۳۳۴

 

 

متفرقه

بانک شهر

بانک شهر

۴۴7۱۱۱۳۲

 

 

متفرقه

سالن چند منطوره

سالن چند منطوره

۴۴7۱۵۵۵9 - ۴۴7۲۵۰۲۵

 

 

متفرقه

شهربان حریم بان

شهربان حریم بان

۴۴7۰۴۴۴9

 

 

متفرقه

الکترونیک۲۲۰۴

الکترونیک۲۲۰۵

۴۴۱۵۳۶۲۲ - ۴۴۱۵۳۶۲۳ - ۴۴۱۵۳۶۲۴ -

 

 

متفرقه

پاسگاه پارک چیتگر

پاسگاه پارک چیتگر

۴۴7۲۴99۲

 

 

متفرقه

همشهری محله

همشهری محله

۴۴7۵۵۱۶۴ - ۴۴7۵۵۱۵7

 

 

متفرقه

الکترونیک۲۲۰۳

الکترونیک۲۲۰۳

۴۴7۳۳۸۳۲ - ۴۴7۳۳۸۳۱

 

 

متفرقه

الکترونیک ۲۲۰۲

الکترونیک ۲۲۰۲

۴۴7۳7۳7۵

 

 

متفرقه

انبارترافیک

انبارترافیک

۴۴7۳۲۱۸۰

 

 

متفرقه

الکترونیک۲۲۰۳

الکترونیک۲۲۰۴

۴۴7۴۲۰۴۱۳

 

 

متفرقه

بیسیم

بیسیم

۴۴7۲۱۱۱7 - ۴۴7۲۱۱۱۸