02/14/2016 - يكشنبه 25 بهمن 1394
New Page 3
آدرس و شماره تلفن های ساختمان ها و مجموعه های تحت پوشش شهرداری منطقه ۲۲
آدرس مکاتبه پستی : تهران، دهکده المپیک، انتهای اتوبان همت غرب، شمال شهرک شهید باقری، ساختمان شماره یک شهرداری منطقه ۲۲
صندوق پستی : ۱۱۸-۱۴۹۶۵
نام محل تلفن آدرس
ساختمان شماره یک ۴۴۷۰۸۲۹۰
۴۴۷۳۱۱۰۷
۴۴۷۳۱۱۴۹
۴۴۷۳۱۱۵۸
۴۴۷۲۴۹۸۸
انتهای اتوبان همت غرب،شمال شهرک شهید باقری، ساختمان مرکزی
ساختمان شماره ۲ (فنی عمرانی) ۴۴۷۰۱۰۱۸ میدان اتریش، خیابان بنفشه نهم شمالی بیت میدان اتریش و خیابان کاج، ساختمان فنی و عمرانی
ساختمان اجتماعی و فرهنگی ۴۴۷۵۵۱۷۸
۴۴۷۵۵۱۶۳-۷۶
۴۴۷۵۵۱۵۷-۶۰
۴۴۷۵۵۱۴۱
میدان امیر کبیر خیابان امیر کبیر بلوار گلها یاس ششم انتهای خیابان طوبی ساختمان تسنیم
ناحیه یک ۴۴۷۲۲۶۲۷
۴۴۷۲۸۱۸۵
۴۴۷۵۲۴۲۶
۴۴۷۵۲۴۷۱
بلوار چشمه غربی، جنب پمپ CNG (جنب فروشگاه شهروند)
ناحیه ۲ ۴۴۷۳۴۴۴۴ خیابان کوهک، خیابان نسیم ۵
ناحیه ۳ ۵-۴۴۹۹۰۸۰۳
۴۴۹۹۰۸۰۸
کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج، جنب پمپ تقلیل فشار گاز، خیابان کرمانشاه
ناحیه ۴ ۴۴۷۳۱۱۱۱
۴۴۷۳۲۲۱۱
انتهای بزرگراه همت غرب، به سمت آزادشهر، خیابان شهید میرکمالی
ساختمان سالن اجتماعات ۴۴۷۰۷۶۷۳ پارک چیتگر، فاز یک غربی، خیابان گلستان، میدان بهار
ساختمان آزادشهر مرکز کارآفرینی ۴۰-۴۴۱۹۱۵۳۰ اتوبان تهران کرج، از شرق به غرب ورودی پیکانشهر آزادشهر جنب میدان میوه تره بار کتابخانه داخل پارک
معاونت امور شهری و فضای سبز ۴۴۷۵۷۵۰۱-۲ دهکده المپیک، جنب سینما دهکده المپیک
ساختمان بازیافت ۴۴۹۸۸۲۰۲ -
ساختمان فضای سبز چیتگر ۴۴۷۰۷۶۷۵
۴۴۷۰۵۵۸۸
پارک جنگلی چیتگر، فاز شرقی، خیابان سرو (آزادراه تهران کرج، بعد از درب شماره ۲، دفتر فضای سبز)
ساختمان دفتر مجتمع چیتگر ۴۴۷۰۵۷۷۷
۴۴۷۰۵۹۹۹
پارک جنگلی چیتگر، فاز شرقی، نرسیده به پاسگاه نیروی انتظامی
ساختمان باشگاه الغدیر ۴۴۷۱۳۲۳۰ شمال شهرک چشمه، روبروی شهروند زیبادشت
ساختمان ستاد بحران ۷-۴۴۷۵۱۷۷۶ اتوبان تهران کرج ، بلوار شهید محمود پوری (کوهک)، انتهای خیابان نسیم ۱۶
تلفن های روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲ : ۴۴۷۳۱۵۸۴- ۴۴۷۱۴۳۳۳
شماره تلفن سامانه مدیریت شهری : ۱۳۷
شماره تلفن سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران : ۱۸۸۸

شماره تلفن های منطقه ۲۲ به تفکیک معاونت 

نام معاونت

اداره

واحد

خط مستقیم

داخلی

فکس

حوزه شهردار

دفتر شهردار

دفتر شهردار

۴۴۷۳۰۰۰۲ - ۴۴۷۰9۷9۱

۲۰۳ - ۲۰۱

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

مشاور عالی شهردار

۴۴۷۳۱۰۵۰

۲۱9

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

مشاور شهردار

۴۴۷۴۰۱۳۵

۲۶۴ - ۲۲۱

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

آبدارخانه شهردار

 

۲۵۴

 

حوزه شهردار

دفتر شهردار

سالن اجتماعات

۴۴۷۰۷۶۷۳

 

 

حوزه شهردار

دفتر قائم مقام

دفتر قائم مقام

۴۴۷۳۰۲۵۳ - ۴۴۷۳۰۲۵۴

۲۰۷

 

حوزه شهردار

بازرسی

بازرسی

۴۴۷۳۰۸۵۲ - ۴۴۷۳۰۲۵۵

۲۸۰

 

حوزه شهردار

حراست

حراست

۴۴۷۲9۶۲9 - ۴۴۷۲9۶۴۶

۲۰۰ - ۲۴9

 

حوزه شهردار

بسیج

بسیج

۴۴۷۳۱۵9۷

۲۴۴ - ۲۴۵

 

حوزه شهردار

ستاد بحران

ستاد بحران

۴۴۷۵۱۷۷۶ - ۴۴۷۵۱۷۷۷

 

 

حوزه شهردار

مشارکت ها

مشارکتها

۴۴۷۳۱۰۱۲ - ۴۴۷۳۰۲۶۰

۲۸۲

 

حوزه شهردار

ایثارگران

ایثارگران

۴۴۷۲۵۰۱۱

۲۳۳

 

حوزه شهردار

اجرائیات

اجرائیات

۴۴۷۲9۶۲۵

۲۳۴

 

حوزه شهردار

روابط عمومی

روابط عمومی

۴۴۷۳۱۵۸۴ - ۴۴۷۱۴۳۳۳

۲9۱

 

حوزه شهردار

روابط عمومی

طرح تکریم

 

۳۰۱

 

حوزه شهردار

حقوقی

رئیس حقوقی

۴۴۷۲9۶۲۱

۲9۴

 

حوزه شهردار

حقوقی

کارشناسان حقوقی

۴۴۷۳۰۱۷9 - ۴۴۷۳۰9۰۱

۲9۸ - ۲9۷

 

حوزه شهردار

دبیرخانه

رئیس دبیرخانه

 

۲۷۲

 

حوزه شهردار

دبیرخانه

فکس دبیرخانه

۴۴۷۰۶۰۷۸

۲۸9

 

حوزه شهردار

املاک

رئیس املاک

۴۴۷۳۰۸۸۲

۲۸۵

 

حوزه شهردار

املاک

مطالبات اجرایی بر درآمد املاک

۴۴۷۳۳۸۸۸

۲۱۶

 

حوزه شهردار

املاک

تعیین وضعیت املاک

۴۴۷۳۰۱9۰

۲۵۱

 

حوزه شهردار

جی آی اس

GPS

۴۴۷۳۰۷۴۱

۲۲۰ - ۲9۰

 

حوزه شهردار

جی پی اس

GIS

۴۴۷۳۰۸۵۳

۲۶۸

 

معاونت شهرسازی

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴۷۱۷۰۶۵ - ۴۴۷۳۰9۷۲

۲۰۵

 

معاونت شهرسازی

صدور پروانه

صدور پروانه

۴۴۷۲۷۳۱۴

 

 

معاونت شهرسازی

اجرای احکام

اجرای احکام

۴۴۷۳۰۸۶۱

۳۰۸

 

معاونت شهرسازی

کمیسیون زیر ساخت

کمیسیون زیر ساخت

۴۴۷۰۶۰۷۷

 

 

معاونت شهرسازی

طرح تفضیلی وبروکف

طرح تفضیلی وبروکف

۴۴۷۳۰۷۳۷

۲۵9

 

معاونت شهرسازی

طراحی شهری

طراحی شهری

۴۴۷۳۰۸۴9

۲۰۸

 

معاونت شهرسازی

نظارت فنی

نظارت فنی

۴۴۷۳۰۷۲۶

۲۵۲

 

معاونت شهرسازی

بایگانی شهرسازی

بایگانی شهرسازی

 

۳۰۷

 

معاونت شهرسازی

بررسی خلاف و بازرسی فنی

بررسی خلاف و بازرسی فنی

۴۴۷۲۱۲۲۵

۲۷9

 

معاونت مالی اداری

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴۷۱۶۶۲۰

۲۰۴

۴۴۷۳۰۲۵۲

معاونت مالی اداری

حسابداری

ممیز مالی

۴۴۷۲۳9۳۰

۲۳9

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

رئیس حسابداری

۴۴۷۲9۶۳۸

۲۲۶

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

صدور چک

۴۴۷۳۱۵۸۸

۲۱۸ - ۲۱۳

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

حقوق ودستمزد

۴۴۷۳۰۲۴۷

۲۱۴

 

معاونت مالی اداری

حسابداری

دبیرخانه حسابداری

 

۲۱۸

 

معاونت مالی اداری

قراردادها

قراردادها

۴۴۷۲۴۵۴۲

۲۱۰

 

معاونت مالی اداری

قراردادها

قراردادها (صورت وضعیت)

۴۴۷۳۰۸۸۱

۲۲۲ - ۲۸۷

 

معاونت مالی اداری

درآمد

رئیس درامد

۴۴۷۳۱۵۸۶

۲۶۲

 

معاونت مالی اداری

درآمد

اداره درامد

۴۴۷۳۰۲۴۵

۲۴۸

 

معاونت مالی اداری

درآمد

درآمدونوسازی

 

۲۶۳

 

معاونت مالی اداری

درآمد

کسب وپیشه

 

۲۶۱

 

معاونت مالی اداری

تدارکات

رئیس تدارکات

۴۴۷۴۰۱۳۳

۲۲9

 

معاونت مالی اداری

تدارکات

کارپردازان تدارکات

۴۴۷۳۰۸۶۴

 

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس اموراداری

۴۴۷۳۰۸۸۳

۲۳۰

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس خدمات

۴۴۷۳۴9۸۳

۳۰۰

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس کارگزینی

۴۴۷۱۶۶۲۲

۲۳۵

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس رفاه

۴۴۷۳۱۱۵۱

۲۴۷

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

واحد رفاه

۴۴۷۳۰۷۴۰

 

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

ماشین نویسی

۴۴۷۳۰۲۴۴

۲۷۱

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

حضوروغیاب

 

۳۱۸

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

بایگانی اموراداری

 

۲۷۴

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

انبا رتاسیسات

۴۴۷۳۱۱۵۸

۲۳۲

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رستوران

۴۴۷۳۰۲۵9

۳۳۳

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

ارایشگاه

 

۲۰9

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

رئیس موتوری

۴۴۷۳۰9۰۲

۳۰۵

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

دفترموتوری

۴۴۷۳۱۰۶۰

۲۴۲

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

موتوری (ماشین سنگین)

۴۴۷۵۷۷۷9

 

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

تاسیسات

۴۴۷۴۰۵۶۵

۲۴۰

 

معاونت مالی اداری

امور اداری

تلفنخانه

۴۴۷۳۱۱۴9 - ۴۴۷۳۱۱۰۷ - ۴۴۷۳۱۱۵۸ - ۴۴۷۲۴9۸۸

9

 

معاونت امور شهری

امورشهری

امورشهری

۴۴۷۵۷۵۰۲

 

 

معاونت امور شهری

دفتر خدمات شهری

دفتر خدمات شهری

۴۴۷۵۵۳۰۰

 

 

معاونت امور شهری

دفتر فنی

دفتر فنی

۴۴۷۵۷۵۰۶

 

 

معاونت امور شهری

کلینیک گل و گیاه

کلینیک گل و گیاه

۴۴۷۲۸۰۰۴ - ۴۴۷۲۸۰۰۳

 

 

معاونت امور شهری

بازیافت

بازیافت

۴۴9۸۸۲۰۳ - ۴۴99۱۴۷۸

 

 

معاونت امور شهری

مسیلها وقنوات

مسیلها وقنوات

۴۴۷۲۸۰۰۱

 

 

معاونت امور شهری

فضای سبز

فضای سبز

۴۴۷۰۵۵99 - ۴۴۷۰۷۶۷۵

 

 

معاونت ترافیک

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴۷۳۰۸۰۵

۲۰۲

 

معاونت ترافیک

فنی ومهندسی

فنی ومهندسی

۴۴۷۳۰۱۰۳

۲۴۶

 

معاونت ترافیک

امور ترافیک

امور ترافیک

۴۴۷۲9۲۲۲

۲۴۶

 

معاونت ترافیک

امور ایمنی

امور ایمنی

۴۴۷۱۵۲۶۵

۲۲۷

 

معاونت ترافیک

کمیسیون پروفیلها

کمیسیون پروفیلها

۴۴۷۱۵۲۶۵

۲۵۵

 

معاونت ترافیک

اتوبوس رانی

اتوبوس رانی

۴۴۷۲۴۲۲۰

۲۵۶

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴۷۳۰۲۴9 - ۴۴۷۳۰۲۵۰ - ۴۴۷۳۰۲۵۱ -

۲۷۵

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره برنامه وبودجه

اداره برنامه وبودجه

۴۴۷۳۰۲۶۱

۲۳۸

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

جانشین حوزه

جانشین حوزه

۴۴۷۲۴۴۸۴

 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

IMS

IMS

۴۴۷۱۷۰۶۳

۲۲۵

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

HSE

HSE

۴۴۷۱۷۰۶۳

۲۲۵

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اعتبارت

اعتبارت

۴۴۷۲۴۵۱9

۲۶۶

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

تشکیلات وآموزش

تشکیلات وآموزش

۴۴۷۳۰۸۸۴

۲۸۳

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

کنترل پروژه

کنترل پروژه

۴۴۷۲۴۵9۷

۲۳۸

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

امار و اطلاعات

امار و اطلاعات

۴۴۷۲۴۵۷9

۲۷۷

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

رئیس اداره

۴۴۷۰۲9۷۵

۲۶9

۴۴۷۳۰۸۰۳

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

واحد سایت

۴۴۷۳۰۷۴۲

۲۷۰

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

واحد سایت

۴۴۷۳۰۷۴۴

۲۷۳

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

واحد اینترنت

۴۴۷۲9۶۴۲

۲۱۷

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴۷۵۵۱۵9 - ۴۴۷۵۵۱۵۸

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره سلامت

اداره سلامت

۴۴۷۵۵۱۶۰

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

شورایاری

شورایاری

۴۴۷۵۵۱۶۳

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

کمپ بانوان

کمپ بانوان

۴۴۱۸۰9۰۳

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اسیبهای اجتماعی

اسیبهای اجتماعی

۴۴۷۵۵۱۷۴

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

امور بانوان

امور بانوان

۴۴۷۵۵۱۷۰

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

۴۴۷۵۵۱۷۲

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

نگهبانی

نگهبانی

۴۴۷۵۵۱۶۵

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

سامانه کارگری

سامانه کارگری

۴۴۷۲۸۰۰۵

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشکاه امام علی

دانشکاه امام علی

۴۴۷۵۵۱۷۵

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

موزه شهدا

موزه شهدا

۴۴۷۲99۲۷

 

 

معاونت فنی و عمران

دفتر معاونت

دفتر معاونت

۴۴۷۵۲۲۲9

۶۰۵

 

معاونت فنی و عمران

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴۷۰۱۱۶۴

۶۰۱

 

معاونت فنی و عمران

تلفنخانه

تلفنخانه

۴۴۷۰۱۱۶۴ - ۴۴۷۱۶۶۶۳ - ۴۴۷۱۶۶۶۴ -

۱۲۰ - ۱۰۲

 

معاونت فنی و عمران

گزینش

گزینش

۴۴۷۱۵۲۶۱

 

 

معاونت فنی و عمران

کارگاه فنی عمران

کارگاه فنی عمران

۴۴۷۳۲۱۷۶

 

 

معاونت فنی و عمران

تعمیرگاه موتوری

تعمیرگاه موتوری

۴۴۷۳۷۷۸۵

 

 

معاونت فنی و عمران

فضای سبز

فضای سبز

۴۴۷۰۵۵99 - ۴۴۷۰۵۵99

 

 

معاونت فنی و عمران

مجتمع فرهنگی چیتگر

مجتمع فرهنگی چیتگر

۴۴۷۱۵۵۵9 - ۴۴۷۲۵۰۵۲

 

 

ناحیه۱

دفتر شهردار

دفتر شهردار

۴۴۷۲۸۱۸۴

 

 

ناحیه۱

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴۷۲۸۱۸۵

 

 

ناحیه۱

مالی اداری

مالی اداری

۴۴۷۰۳۵۵۵

 

 

ناحیه۱

فوریتها

فوریتها

۴۴۷۲۶۳۸۳

 

 

ناحیه۱

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴۷۲۲۶۲۷

 

 

ناحیه۲

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴۷۳۵۵۵۵ - ۴۴۷۳۴۴۴۴

 

 

ناحیه۲

امورمالی

امورمالی

۴۴۷۳۸۵۸۵

 

 

ناحیه۲

فوریتها

فوریتها

۴۴۷۲۷۶۵۶

 

 

ناحیه۲

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴۷۲99۱۰

 

 

ناحیه۳

شهردارناحیه

شهردارناحیه

۴۴9۸۱۰۷۶

 

 

ناحیه۳

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴99۰۸۰۸ - ۴۴9۸۱۰9۲

 

 

ناحیه۳

مالی اداری

مالی اداری

۴۴99۰۸۰۵

 

 

ناحیه۳

فوریتها

فوریتها

۴۴99۰۸۵۷

 

 

ناحیه۳

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴9۸۱۰9۳

 

 

ناحیه۴

مسئول دفتر

مسئول دفتر

۴۴۷۳۲۲۱۱ - ۴۴۷۲۱۱۱۱

 

 

ناحیه۴

مالی اداری

مالی اداری

۴۴۷۰۰۰۷۴

 

 

ناحیه۴

فوریتها

فوریتها

۴۴۷۳۲۱۷9

 

 

ناحیه۴

خدمات شهری

خدمات شهری

۴۴۷۳۲۱۷۸

 

 

متفرقه

انبارفراست

انبارفراست

۴۴۷۲۴۴۷۵

 

 

متفرقه

بانک تجارت

بانک تجارت

۴۴۷۱۴۳۳۴

 

 

متفرقه

بانک شهر

بانک شهر

۴۴۷۱۱۱۳۲

 

 

متفرقه

سالن چند منطوره

سالن چند منطوره

۴۴۷۱۵۵۵9 - ۴۴۷۲۵۰۲۵

 

 

متفرقه

شهربان حریم بان

شهربان حریم بان

۴۴۷۰۴۴۴9

 

 

متفرقه

الکترونیک۲۲۰۴

الکترونیک۲۲۰۵

۴۴۱۵۳۶۲۲ - ۴۴۱۵۳۶۲۳ - ۴۴۱۵۳۶۲۴ -

 

 

متفرقه

پاسگاه پارک چیتگر

پاسگاه پارک چیتگر

۴۴۷۲۴99۲

 

 

متفرقه

همشهری محله

همشهری محله

۴۴۷۵۵۱۶۴ - ۴۴۷۵۵۱۵۷

 

 

متفرقه

الکترونیک۲۲۰۳

الکترونیک۲۲۰۳

۴۴۷۳۳۸۳۲ - ۴۴۷۳۳۸۳۱

 

 

متفرقه

الکترونیک ۲۲۰۲

الکترونیک ۲۲۰۲

۴۴۷۳۷۳۷۵

 

 

متفرقه

انبارترافیک

انبارترافیک

۴۴۷۳۲۱۸۰

 

 

متفرقه

الکترونیک۲۲۰۳

الکترونیک۲۲۰۴

۴۴۷۴۲۰۴۱۳

 

 

متفرقه

بیسیم

بیسیم

۴۴۷۲۱۱۱۷ - ۴۴۷۲۱۱۱۸