وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

12/05/2019 - پنجشنبه 14 آذر 1398

Enter Title

New Page 1

 

 

فصل اول : راهنمای گردش اداری اراضی با عرصه كمتر از ۱۰۰۰ متر مربع

(پروانه ساختمانی ـ گواهی ساختمان)


 

قسمت دوم : گردش اداری از دستور نقشه تا صدور پروانه

۶- تائید نقشه و تکمیل مدارک
۷- اعلام عوارض
۸- وصول عوارض و پیش نویس پروانه

 ۶- تائید نقشه و تکمیل مدارک :
پس از صدور دستور نقشه براساس دستورالعملهای ارائه شده و مفاد دستور نقشه مالک اقدام به تهیه نقشه‌های معماری که مشتمل بر پلانها ، مقاطع ـ جزئیات اجرائی بهینه‌سازی در جهت صرفه جوئی مصرف سوخت در ساختمان و پلان شیب بندی در مقیاس ۱۰۰/۱ و نقشه‌های طرح نما در مقیاس ۵۰/۱ می‌باشدنموده و به همراه برگ تعهد نقشه های معماری به قسمت صدور پروانه ارائه می‌نماید.
کارشناس کنترل نقشه پس از بررسی نقشه های معماری ارائه شده درصورت وجود اشکالات و مواردی مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی موضوع را کتباً اعلام و درصورت عدم وجود مغایرت پس از تصویب نقشه های معماری دو نسخه از آن تحویل مالک گردیده و مالک یک نسخه از آن را جهت تصویب طرح نما به کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست و نسخه دیگر را به مهندس محاسب جهت تهیه نقشه های محاسباتی ارائه می نماید .
مهندس محاسب موظف است ضمن رعایت آئین نامه استاندارد ۲۸۰۰ زلزله و سایر مقررات ملی ساختمان نقشه های سازه را به نحوی تهیه نماید که با نقشه های معماری مغایرتی نداشته باشد پس از تهیه نقشه‌های محاسباتی ، سایر مدارک شامل :
چک لیست زلزله ، چک لیست سازه نگهبان، نقشه های سازه نگهبان ، برگ تعهد نقشه‌های محاسباتی برگ تعهد نظارت دستورالعمل ایمنی و برنامه زمان بندی ، نقشه طرح نمای مصوب و تائیدیه کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست به قسمت صدور پروانه تحویل می گردد . نقشه‌های محاسباتی به همراه دفترچه و دیسکت نقشه های معماری و محاسبات به انضمام سایر فایلهای مرتبط با نقشه محاسباتی توسط واحد کنترل کیفی حوزه شهرسازی ومعماری منطقه مورد بررسی و درصورت وجود اشکال کتباً به مالک اعلام و درغیراینصورت تائید و به قسمت صدور پروانه اعاده می‌گردد .

 ۷- اعلام عوارض :
پس از ارائه مدارک قید شده در بند یک از سوی مالک و تائید نقشه‌های محاسباتی توسط واحد کنترل کیفی و نیز تائید نقشه های طرح نما در کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست منطقه کارشناس کنترل نقشه پس از کنترل مدارک از طریق سیستم اقدام به اعلام عوارض متعلقه نموده و دو برگ از فرم اعلام عوارض را تحویل مالک جهت مراجعه به اداره درآمد و نوسازی منطقه می‌نماید .
۸- وصول عوارض و پیش نویس پروانه
      
پس از پرداخت عوارض متعلقه از سوی مالک و اخذ تائیدیه از اداره درآمد منطقه ، پیش‌نویس پروانه پس از بررسی کلیه مدارک و محتویات پرونده و کنترل پاسخ استعلامات ، تهیه و پس از بررسی توسط رئیس صدورپروانه ، معاون شهرسازی و معماری و شهردار منطقه تائید و پرینت پروانه ساختمانی چاپ و مجدداً به حوزه شهرسازی ارسال و به امضاء تائید کنندگان رسیده و جهت تحویل به مالک و مهندس ناظر (با همراه داشتن اصل سند مالکیت و کارت شناسائی و اصل وکالت نامه) پروانه ساختمانی و یک نسخه از نقشه‌های معماری ، سازه و طرح نمای مصوب (درصورتی که منفک از نقشه های معماری ‌باشد) به دبیرخانه منطقه ارسال می گردد .
توضیح : درصورتیکه درخواست مالک تغییر نقشه ، تبدیل و یا توسعه بنا بوده و بنا دارای تخلف ساختمانی باشد قبل از صدور دستور نقشه سوابق به قسمت نظارت فنی ارسال و پس از بررسی و صدور بلامانع شهرسازی به قسمت صدور پروانه اعاده می‌گردد .